خدمات مهاجرتی شامل موارد زیر است

  •  خدمات ویزای نمایندگی کسب و کار در خارج از کشور
  •  تهیه طرح توجیه اقتصادی برای متقاضیان ویزاهای کارآفرینی
  • مشاوره و خدمات اخذ ویزاهای ازدواج

نماینده کسب و کار در خارج از کشور

متقاضیانی که تمایل دارند به انگلستان مهاجرت نمایند، با استفاده از خدمات موسسه فرهنگی نیوتن می توانند از
این طریق اقدام کنند که در نهایت منجر به اقامت می شود. شرایط لازم جهت اقدام برای دریافت ویزای نماینده
کسب و کار در خارج از کشور به شرح زیر است:

  • اشتغال در کشور های خارج از اروپا
  • داشتن پشتیبانی مالی به اندازه ای که نیاز به حمایت مالی دولت نداشته باشند
  • داشتن سطح زبان حداقل A1

شما میتوانید به مدت ۳ سال در انگلیس بمانید و پس از آن مجدداً مهلت ویزای خود را تا 2 سال دیگر تمدید
نمایید. بعد از 5 سال اشتغال در انگلستان میتوانید درخواست خود را برای اقامت دائم ارائه دهید.

لیست مشاغل مورد نیاز

Production managers and directors in mining and energy

Physical Scientists

 Civil engineers

 Mechanical engineers

Electrical & Electronics Engineers

Design and development engineers

Production and process engineers

Engineering professionals not elsewhere classified

IT specialist managers

IT business analysts, architects and systems designers

Programmers and software development professionals

Information technology and communications professionals not elsewhere classified

Environmental Professional

Medical practitioners

Medical Radiographers

Health professionals not elsewhere classified

Nurses

Secondary education teaching professionals

Actuaries, economists and statisticians

Social workers

Quality control and planning engineers

Engineering technicians

Paramedics

Artist

Dancers and choreographers

Musicians

Arts officers, producers and directors

Graphic designers

Buyers and purchasing officers

Welding trades

Aircraft maintenance and related trades

Line repairers and cable jointers

Chefs